AFACERI FINANȚABILE - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE


Nu este necesară contribuție proprie, 35.000 de euro este valoarea netă maximă a ajutorului de minimis acordat, care poate reprezenta pănă la 100% din valoarea planului.Da, fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze cel puțin două persoane cel târziu la 6 luni de la semnarea contractului de finanțare. Persoanele angajate vor trebui să aibă domiciliul în Regiunea Centru.Da, beneficiarul poate fi unul dintre minimum doi angajați.Nu sunt eligibile firmele deja înființate. Noile întreprinderi trebuie să fie înființate după semnarea contractului de finanțare.Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nedeductibilă, potrivit legii.Nu. Atât sediul cât și punctul de lucru trebuie să fie în mediul urban.Prezenta schemă de minimis nu se aplică:


a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Da, activitatea este eligibilă.Da, puteți să vă înscrieți. Sunteți considerată ca făcând parte din grupul țintă.Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi implicați reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din regiunea de dezvoltare Centru, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate.

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat;

1.1 Cheltuieli salariale;

1.2 Onorarii/ venituri asimilate/ salariilor pentru experți proprii/cooptați;

1.3 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori);2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înființate:

2.1 Cheltuieli pentru cazare;

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu;

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării);

2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării.3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară.4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor.5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile).7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor.8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor.9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor.10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor.11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor.12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor.13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor.14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor.15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor.15.1 Prelucrare de date.15.2 Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice.15.3 Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic.15.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare.
Cheltuielile eligibile le regăsiți la puctul 11.Interviul va urmări modul în care proiectul răspunde următoarelor aspecte: oportunitatea afacerii, sustenabilitatea și rentabilitatea afacerii.Da, cu condiția ca toate documentele de achiziției emise în limbi străine să fie completate la dosar cu traducerea autorizată a acestor documente.Sunt descrise în grila de evaluare tehnico-financiară.Grila de evaluare tehnico-financiară.Sunt descrise în grila de evaluare tehnico-financiară.Da.Sunt descrise în grila de evaluare tehnico-financiară.Da.Atâta timp cât dvs. încheiați contracte civile de prestări civile cu lectorii și nu contracte individuale de muncă, va comunicăm ca nu intră sub condiția impusă de metodologie cu nr. maxim de ore lucrate/angajat; lectorul nu va avea calitate de angajat. Legat de eligibilitatea cheltuielii cu plata activității lectorilor vă comunicăm că aceasta este eligibilă, atâta timp cât bugetați onorarii pentru aceștia. În ceea ce priveste interpretarea legislatiei cu privire la norma de lucru a unui angajat, condiția cu nedepășirea a 12 ore lucrătoare pe zi este o conditie impusă de POCU pentru beneficiarii de proiecte, care a fost preluată și de noi pentru start-upuri. Pentru îndeplinirea indicatorului este necesara angajarea a 2 persoane în primele 6 luni de la semnarea contractului de subvenție.Da, este eligibil contractul de comodat între o persoana fizică și firma nou înființată. În principiu dacă sediul firmei este în locația pentru care aveți contractul de comodat, acesta va trebui încheiat înainte de semnarea contractului de subvenție. Dacă acel contract de comodat vizează înființarea unui punct de lucru, atunci acesta poate fi încheiat și după semnarea contractului de subvenție.Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţilor solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurate de acesta anterior depunerii proiectului.În conformitate cu metodologia publicată, nu se va încheia contractul de subvenție dacă solicitantul este implicat în calitate de acționar în firme cu același cod CAEN. Condiția de mai sus nu se aplică în cazul PFA-urilor, Întreprinderilor Individuale și Întreprinderilor Familiale. De asemenea, se va verifica dacă persoana care solicită finanțarea mai este implicată în firme cu același cod CAEN sau un cod CAEN complementar cu cel pentru care solicită finanțarea. În aceasta situație administratorul schemei de minimis nu va încheia contractul de subvenție.Antreprenorul primește prima tranșă în cuantum de maxim 75% și implementează planul de afaceri. După îndeplinirea unui cuantum de venituri de minim 30% din valoarea primei tranșe poate depune diligentele pentru a obține cea de a doua tranșă de 25%. Toate cheltuielile referitoare la implementarea efectivă a planului de afaceri trebuie efectuate în lunile 1-12 (cu referire inclusiv la cheltuirea celei de a doua tranșe). Din lunile 13-18 antreprenorul trebuie să asigure sustenabilitatea afacerii fără sprijin financiar.Cheltuielile cu website-ul pot fi incluse in cheltuielile de “Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice”.


Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content