ÎNTREBĂRI FRECVENTE - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content

ÎNTREBĂRI FRECVENTE


În proiect pot să se înscrie persoanele care:

- au domiciliul în Regiunea Centru, respectiv județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu

- au studii medii

- la momentul înscrierii în proiect sunt:

				- șomeri 
				- persoane inactive  
				- angajați
				- persoane active care au deja o activitate economică independentă (ÎI, PFA)
				sau sunt acționari într-o firmă dar care nu sunt acționari majoritari

- nu sunt deja implicate într-un proiect asemănător finanțat prin POCU

- doresc să înființeze o nouă afacere în mediul urban.Înscrierile în proiect încep din data de 15 mai 2018. Documentația trebuie trimisă în format electronic (scanat) la adresa de email inscrieri@profitantreprenor.ro. Documentele necesare înscrierii sunt:

- formular de înregistrare în grup țintă;

- Cartea de Identiate, în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul;

- diplomă de bacalaureat sau echivalent, în copie conform cu originalul;

- declarație de privind evitarea dublei finanțări din care să rezulte că persoana nu a mai beneficiat de programe de formare profesională – Competențe Antreprenoriale, cofinațate din Fondul Social European;

- declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă corespunzător indicatorilor din proiect.Cursurile vor fi organizate și desfășurate în toate cele 6 județe ale regiunii Centru, în locații proprii ale Partenerului 1 (Brașov) și alte locații desemnate ulterior în fiecare dintre celelalte județe din regiune, în funcție de localizarea grupului țintă selectat în cadrul proiectului.Planul de pregătire teoretică și practică este de 40 de ore, respectiv: antreprenorul și crearea strategiei firmei (5 ore teorie și 3 ore practică); managementul și dezvoltarea afacerii (4 ore teorie și 4 ore practică); managementul resurselor firmei (4 ore teorie și 2 ore practică); marketing (3 ore teorie și 1 oră practică); relații publice și comunicare (2 ore teorie și 1 oră practică); dezvoltare durabilă și egalitate de șanse (4 ore teorie și 2 ora practică); TIC (2 ore teorie și 3h practică).Competiția planurilor de afaceri va avea loc în perioada septembrie – decembrie 2018.Nu este necesară contribuție proprie, 35.000 de euro este valoarea netă maximă a ajutorului de minimis acordat, care poate reprezenta pănă la 100% din valoarea planului.Da, fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze cel puțin două persoane cel târziu la 6 luni de la semnarea contractului de finanțare. Persoanele angajate vor trebui să aibă domiciliul în Regiunea Centru.Da, beneficiarul poate fi unul dintre minimum doi angajați.Nu sunt eligibile firmele deja înființate. Noile întreprinderi trebuie să fie înființate după semnarea contractului de finanțare.Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nedeductibilă, potrivit legii.Nu. Atât sediul cât și punctul de lucru trebuie să fie în mediul urban.Prezenta schemă de minimis nu se aplică:


a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Da, activitatea este eligibilă.Da, puteți să vă înscrieți. Sunteți considerată ca făcând parte din grupul țintă.Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi implicați reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din regiunea de dezvoltare Centru, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate.

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat;

1.1 Cheltuieli salariale;

1.2 Onorarii/ venituri asimilate/ salariilor pentru experți proprii/cooptați;

1.3 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori);2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înființate:

2.1 Cheltuieli pentru cazare;

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu;

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării);

2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării.3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară.4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor.5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile).7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor.8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor.9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor.10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor.11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor.12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor.13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor.14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor.15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor.15.1 Prelucrare de date.15.2 Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice.15.3 Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic.15.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare.Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content